2% z dane

<== Prečo pomôcť Grétke

Postup na poukázanie 2% z dane

Grétka v Svetielku

Ešte predtým, než na daňový úrad zanesiete potrebné originály dokumentov, urobte si z nich kópie, ktoré mi, prosím, pošlite na e-mail dagmar.cagan@gmail.com alebo doručte osobne.

Komu poukázať 2%

2% zbierame cez občianske združenie ONAS. Peniaze nám vyplatia na základe kópií dokumentov, ktoré mi zašlete. Občianske združenie dostane na účet len balík peňazí bez informácie, kto konkrétne akú sumu a pre koho poukázal. V prípade, že zaškrtnete políčko „súhlasím so zaslaním údajov“, dostanú info len o vašich osobných údajoch, nie o vami poukázanej sume. Vaše Potvrdenia a Vyhlásenia, prípadne konkrétna strana z DP či potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách, sú jediné dokumenty, z ktorých vie OZ zistiť, akú sumu darcovia poukázali priamo pre našu Grétku.

Postup pre zamestnancov:

Do 15. 2. 2021 treba požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – treba oň požiadať zamestnávateľa, ktorý ho vyplní. Slúži ako základ na výpočet 2%. Originál sa odovzdá na DÚ, predtým si urobíte kópiu.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF) – vypĺňate sami. Pozor! Zmenilo sa zaokrúhľovanie sumy 2% - oproti predchádzajúcim rokom sa tentokrát zaokrúhľuje matematicky. Toto tlačiovo to vie urobiť samo, stačí, ak vyplníte riadok 12 a následne sa riadok 13 vyplní sám. Originál sa odovzdá na DÚ, predtým si urobíte kópiu.

Do 30. 4. 2021 musí zamestnanec doručiť alebo poslať poštou na daňový úrad obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.

Mne, prosím, doručte tieto dokumenty. Môžu to byť fotokópie, skeny, stačia aj čitateľné fotky z mobilu:

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy, a pre právnické osoby:

Priamo vo svojom daňovom priznaní vyplníte údaje o poukázaní 2 % a urobíte kópiu iba tejto strany. Pozor! Zmenilo sa zaokrúhľovanie sumy 2% - oproti predchádzajúcim rokom sa tentokrát zaokrúhľuje matematicky.

31. 3. 2021 – termín podania daňového priznania na daňový úrad a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Mne, prosím, doručte fotokópie, skeny, čitateľne odfotené mobilom alebo v prípade elektronického podania screenshot/pdf

Poznámky:

Fyzické osoby (SZČO / zamestnanec) môžu poukázať 2% z dane v prospech jedného prijímateľa, pričom minimálna suma sú 3,00 €.

Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2% z dane v prospech viacerých prijímateľov, pričom minimálna čiastka v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

Posledná aktualizácia: 25.1.2021

Copyright © Ramgad 2007-2021. Design from oswd