História

Bývalý kláštor klarisiek v Bratislave - popis epigrafickej pamiatky z roku 1640

Autor: Dagmar "Ramgad" Caganová

Foto

klarisky1.jpg klarisky2.jpg
klarisky3.jpg klarisky4.jpg

Lokalizácia

Nápis sa nachádza na portáli budovy bývalého kláštora klarisiek v Bratislave na Klariskej ulici.

Materiál

Celý nápis je vytesaný do kamenného portálu a zvýraznený čiernym farbivom.

Popis nápisu

Prvá časť nápisu je umiestnená na rímse tympanónu (rozdelená na tri časti) a druhá časť na vlyse tympanónu v dvoch riadkoch. Litery sú odhadom vysoké cca 10 cm, široké cca 5 – 7 cm a hlboké maximálne 1 cm.

V rokoch 2003 a 2004 bola budova bývalého kláštora klarisiek zreštaurovaná v rámci projektu reštaurácie a modernizácie historických budov Univerzitnej knižnice. Zároveň bol zreštaurovaný nápis nad bránou kláštora, z ktorého sa pôvodne časť nezachovala.

Prepis

PETRVS S(ANCTAE) R(OMANAE) E(CCLESIAE) CARDINALIS PAZMANI

ARCHIEP(ISCOPUS) STRIGON(IENSIS) HOC CLAVSTRVM

RVINOSVM DIRVIT A FVNDAMENTIS AD SVMITATEM DEDVXIT OPEREQ(UE) IMPERFECTO OB(II)T ANNO MDCXXXVII DIE XIX MARTI.

EMERICVS LOSI ARCHIEP(ISCOPUS) STRIGON(IENSIS) FELICITER FIN(IVI)T BENEDIXIT VIRGINES

SVB REGVLA S(ANCTAE) CLARAE DEO DICATAS INTRODVXIT ANNO MDCXXXX.

Preklad a textový komentár

Peter, svätej rímskej cirkvi kardinál, Pázmany, arcibiskup ostrihomský tento kláštor

zrúcaný zničil, od základov nahor priviedol a po vykonaní diela zomrel v roku 1637 dňa 19. marca.

Imrich Lósy arcibiskup ostrihomský šťastne dokončil, blahorečil panny pod rehoľou svätej Kláry Bohu zasvätené uviedol v roku 1640.

Poznámka: spojenie ad sumitatem (nahor) by malo byť gramaticky správne ad summitatem (od summitas, -tis, f), napriek tomu sa často vyskytuje v listinách aj v takomto tvare.

Druh písma a paleografický komentár

Litery sú vytesané kapitálou rustikálnou, resp. humanistickým majuskulným písmom (kapitálou).

Dvojhláska „AE“ je písaná jednou literou (v slove Clarae).

Litera „X“ v slovách deduxit, benedixit a introduxit má zaoblené drieky na rozdiel od jej použitia v značení rokov (napr. MDCXXXX), kde má drieky rovné.

Litera Y má zaoblený tvar a zachádza pod základnú linku (v dvojlinkovom systéme). Je použitá v slovách obyt (obiit) a finyt (finivit), v ktorých značí perfektný čas.

Datovanie

Nápis pochádza z roku 1640, ako naznačuje jeho datovanie MDCXXXX. V roku 1634 dal ostrihomský arcibiskup Peter Pázmany nanovo vybudovať kláštor klarisiek, ktorý dokončili v roku 1640 za jeho nástupcu Imricha Lósyho. Autormi projektu boli Jakub Rava a jeho syn.

Použitá literatúra

  • GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok prvý A – J. Bratislava 1967.
  • TRGIŇA, Tibor a kol.: Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum. Bratislava 2005.
  • Copyright © Ramgad 2007-2021. Design from oswd