História

Gotická veža františkánskeho kostola v Sade Janka Kráľa

veza1.jpg

Autor: Dagmar "Ramgad" Caganová

Opis pamiatky

Objekt zapísaný do ústredného zoznamu pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka pod číslom 321 je fragmentom originálu gotickej veže s helmicou z františkánskeho kostola v Bratislave, ktorý v súčasnej dobe slúži ako záhradný altánok. Veža je situovaná vo východnej časti Sadu Janka Kráľa v Bratislave – Petržalke. Má pravidelný šesťuholníkový pôdorys, použitým materiálom na jej stavbu je kameň.

Výzdoba je typická gotická, lomené okná sú bez prútov a v súčasnosti stojí veža na pravidelnej šesťuholníkovej podstave. Nad každým oknom sa nachádzajú dva vimperky ozdobené kružbami a krabmi. Medzi každým vimperkom je jedna fiála zakončená ružicou. Dva vimperky na jednej strane šesťuholníka tvoria väčší štít alebo tiež vimperk. Nad ním sa nachádza pás s dvomi kružbami a celá veža je zakončená šesťuholníkovou helmicou ozdobenou krabmi. Vo vrchole kupoly sa nachádza okulus (oko). Veža je poškodená predovšetkým vandalizmom, na jej pilierových častiach sú vyryté a nasprejované rôzne nápisy, a podstavec veže sa rozpadáva. Veža sa nachádza vo verejnom mestskom parku so vzácnymi stromami, etážovými krovinami a drobnou architektúrou, v tomto prostredí slúži ako záhradný altánok.

Charakteristika pamiatkových hodnôt

Veža je národnou kultúrnou pamiatkou, vzhľadom na to, že ide o originál fragmentu veže postavenej v 15. storočí nad krížovou chodbou na južnej stene františkánskeho kostola v Bratislave podľa návrhu Michaela Chnaba. Statiku veže narušilo niekoľko zemetrasení a veža bola v roku 1897 po dieloch prenesená a znovu poskladaná v Sade Janka Kráľa. Na kostole ju nahradila neogotická nadstavba podľa projektu Friedricha Schuleka.

Výskumy realizované na pamiatke

V roku 1969 vežu reštauroval Stavoprojekt Bratislava. Z tohto reštaurovania archív Pamiatkového úradu SR disponuje jediným nákresom obsahujúcim hlavný pohľad na vežu a rezy v mierke 1:50.

Na jeseň 2008 sa na veži uskutočnili spevňovacie práce a chemicko-technologické rozbory pre jej plánovanú obnovu, ktorá sa má uskutočniť v roku 2009 zo zbierky Komunitnej nadácie Bratislava v spolupráci s mestským investorom pamiatkovej obnovy Paming.

Fotografie (11.4.2009)

veza2.jpg veza3.jpg veza4.jpg
veza5.jpg veza6.jpg
veza7.jpg veza8.jpg

Lokalizácia

Gotická veža františkánskeho kostola na Google mapách.

Použitá literatúra a pramene

  • Archív PÚ SR, Archívna zbierka A, sign. č. A – 7181. Reštaurovanie fragmentu originálu v Bratislave – Petržalke z roku 1969.
  • ČOMAJ, Ján: Petržalka : Engerau – Ligetfalu. Bratislava : Albert Marenčín Vydavateľstvo PT, 2008.
  • Františkánskej veži odobrali vzorky (19.11.2008) [cit. 2009-05-05].
  • HEROUT, Jaroslav: Staletí kolem nás. Praha : Paseka, 2002.
  • Národné kultúrne pamiatky v Petržalke [cit. 2009-05-05].
  • Pozn.: Text a fotografie vznikli v roku 2009 ako súčasť evidenčného listu pamiatky, ktorý bol záverečnou prácou pre predmet Úvod a ochrana kultúrneho dedičstva na FiFUK. Ospravedlňujem sa za prípadné nesprávne termíny alebo nepresné informácie, môžete mi o nich dať vedieť na mail ramgadzavináčtolkien(bodka)sk.

    Pridané: 17.7.2010

    Copyright © Ramgad 2007-2021. Design from oswd